Tuesday, February 4, 2014

Transmetimi i politikes monetare nprmjet kanalit t kredis.

Transmetimi i politikes monetare nëpërmjet kanalit të kredisë. Përmbatjtja: 1.Hyrje 2.Natyra e kanalit të kredisë bankare 3.Roli i bankave në mekanizmin e transmetimit në Shqipëri 3.1Zhvillimi i sektorit bankar në Shqipëri. 3.2Karakteristikat institucionale gjatë viteve në tranzicion 3.3Rëndësia e kredisë bankare 3.4Efektiviteti i politikës monetare. 4.Analizë e tregjeve financiare (korelacioni i normes repo dhe niveli i kredise, analiza e spread) 5.Matja e politikës monetare 5.1Specifikimi i modelit 5.2Rezultatet 6.Konkluzione / Rekomandime 1.Hyrje Një literaturë e gjerë në ekonomiks është përpjëkur të përfytyrojë e të masë mekanizmin e transmetimit nëpërmjet të cilit politika monetare ndikonndrejtimin e ekonomisë reale. Sipas mendimit tradicional, i njohur gjithashtu si mendim i parasë, politika monetare operon nëpërmjet normave afatshkurtra të ntereset për të ndikuar koston e hummingsë dhe, si rrjedhim, investimet dhe sjelljen e shpenzimeve në ekonomi. Megjithatë, ky tregim i teksteve shkollore është i pakompletuar dhe shumica e analizave empirike më të mëdha në nivelin makro, kanë qenë të pasuksesshme për të treguar se si ndryshimet e vogla në normat e interesit mund të shkaktojnë reagime të rëndësishme në ekonomi. Kjo i ka shtyrë ekonomistët të kërkojnë për kanale të tjera të mekanizmit të transmetimit monetary, të cilat do të përëzonin mendimin tradicional të parasë he të matnin reagimin e ekonomisë. Një numër studimesh në dekatat e fundit janë përpjekur të eksplorojnë nëse informacioni asimetrik dhe mosmarveshje të tjera në tregjet financiare mund të ndimojnë për të shpjeguar potencen e politikes monetare. Sipas këtij mendimi, politika monetare mund të ndikojë jo old handëm kërkesën për hua si në kanalin e normes së interesit por edhe ofertën e kredisë. Meqënëse bankat janë të ekspozuara ndaj prob lemeve të selektimit të pafavorshëm dhe r! rezikut moral, dëshira e tyre për të dhënë hua mund të ketë pasoja...If you essential to score a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment