Sunday, December 8, 2013

My Life

Murid dan Alam Belajar Konsep alam belajar Alam belajar murid terdiridaripada 3 aspek utama iaitu : i. Aspek Fizikal ii. Aspek Psikososial iii. Komuniti pembelajaran Aspek Fizikal Persekitaran fizikal amat mempengaruhi pembelajaran murid secara langsung.Aspek fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran guru dibilik darjah.Persekitaran fizikal bilik darjah dan sekolah boleh merujuk kepada lokasi sekolah, kemudahan dan kelengkapan sekolah serta bilik darjah, bahan Bantu mengajar, susun atur kerusi meja, , kedusukan bilik darjah, papan kenyataan dan sudut pembelajaran mewujudkan satu keadaan yang kondusif untuk seorang pelajar. Aspek Psikososial Faktor psikososial seperti hubungan sesame murid, hubungan guru dengan murid, semangat kerjasama dan sebagainya. Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampigi, ramah mesra, cekap, berkeyakinan diri da mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan murid akan memenuhi keperlu an-keperluan psikososial murid yang diajar. Komuniti Pembelajaran. Pembelajaran murid amat dipengaruhi oleh persekitarannya.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Teori ‘Ekologi Bronfenbrenner’ menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu yang mengemukakan 5 sistem hearty iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kroosistem yang mempengaruhi perkembangan personality individu i. Mikrosistem Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanan mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa bersama. Contoh ibu bapa, adik beradik, saudara mara, rakan-rakan, jiran dan guru. ii. M! esosistem Perhubungan antara mikrosistem. Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalya persekitaran rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Contoh, rumah-sekolah, rumah-jiran, sekolah-jiran. iii. Ekosistem Pengalama dengan persekitaran yang tidak...If you want to get a to the all-embracing essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment